STUDY TOUR (Retirees) 2018

When:  April 11, 2018 Where:  Lola Abons, Ascension Parish, GSIS, City Agri Nursery- Malagos and  Malagos Garden Resort.